هواپيماي مسافربري
هواي فشرده کابين در هواپيماهاي بزرگ معمولا از قسمت کمپرسور موتورهاي جت گرفته شده و پس از عبور از دستگاه‌هاي تنظيم دما و فشار براي تهويه کابين وارد هواپيما مي‌شود. همراه با اين هواي فشرده مقداري از گاز اوزون معلق در هواي آزاد به درون موتور رانده مي‌شود و در مسير هواي فشرده به کابين مي‌رسد. اگرچه در حدود 30 درصد از اين گاز سه اتمي پس از گذشتن از وسايل تهويه و کانالها شکسته شده و به گاز دو اتمي اکسيژن تبديل مي‌شود، ولي 70 درصد باقيمانده خود عاملي براي ايجاد نا آرامي و اختلال براي مسافرين و کادر پرواز محسوب مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName