ماهيهاي قرمز و ماهيهاي صورتي
ماهي مهره دار آبزي است که اصولا خون سرد، با فلس پوشيده شده و مجهز به دو سري باله جفت و چندين باله غير جفت مي باشد.ماهي در دريا و آب شيرين به وفور يافت مي شود انواعي رادر جويبار هاي کوهستان مانند ., char وgudgeon و در عميقترين عمق اقيانوس مانند gulpers وanglerfish مي شناسند. ماهي ها از نظر غذايي براي مردم سراسر جهان اهميت زيادي دارند هر کدام را از مناطق زيستي جمع آوري مي کنند و يا تقريبا به همان روش مثل گله گاو يا جوجه مرغ پرورش ميدهند.
نظرات کاربران
UserName