ماهيهاي زرد و سفيد و سياه
ماهي يک مهره‌دار خونسرد و آبشش‌دار است که در آب زندگي مي‌کند. ماهيها (با بيش از ????? گونه) يک گروه پراتبار (پارافيلتيک) هستند و به سه گروه ماهيهاي استخواني (استيکتيس Osteichthyes)، با (????? گونه)، ماهيهاي غضروفي (کندريکتيس Chondrichthyes با بيش از ??? گونه) و گروههاي مختلف ماهيهاي بدون آرواره (?? گونه) از جمله ماهي‌هاي مکنده و دهان‌گِرد (hagfish) تقسيم مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName