يک موجود دريايي در اقيانوس
دريا بستر بسيار مناسبي جهت تحقيق و توسعه است؛ اما تاكنون همة پتانسيل آن شناخته نشده است. در حقيقت، بخش اعظمي از موجودات دريايي (به‌خصوص ميكروارگانيزم‌هاي اوليه) هنوز ناشناخته باقي مانده‌اند كه به‌تدريج در حال شناسايي هستند. موجودات زندة دريايي، بخش اعظمي از ذخاير زيستي كره زمين را تشكيل مي‌دهند. از آنجاكه حيات از درياها و اقيانوس‌ها سرچشمه گرفته است، لذا بخش اعظمي از موجودات نخستين و منحصر به‌فرد در درياها زندگي مي‌كنند. بنابراين، درياها منبع عظيم ذخاير ژنتيكي به‌شمار مي‌روند.
نظرات کاربران
UserName