ماهي سياه و سفيد راهراه با باله هاي زرد
اسکلت بعضي از ماهي‌ها غضروفي است مانند کوسه ماهي، اره ماهي، ماهي خاويار، سفره ماهي و غيره. داشتن باله و آبشش ماهي را براي زيستن در آب سازگار مي‌کند. بيشتر ماهي‌ها داراي فلس هستند. به نوع خاصي از فلس پولک گفته مي‌شود. از لحاظ زندگي ماهي‌ها را به دسته‌هاي زير تقسيم مي‌کنند: الف)آب شور مانند کوسه ماهي، نهنگ، دلفين و غيره ب)آب شيرين مانند بارب، قزل آلا و غيره ج)سطح آب د)لايه‌هاي مياني آب ر)اعماق آب و کف دريا
نظرات کاربران
UserName