يک ماهي در اقيانوس
از لحاظ رفتار مي‌توان رفتارهاي زير را براي ماهي‌ها عنوان نمود: الف)ماهي‌هاي صلح جو با رفتار مسالمت آميز مانند گلدفيش، گوپي، مولي وغيره ب)ماهي‌هاي با رفتار خشن مانند پيرانها، کوسه ماهي، اسکار و غيره ج)ماهي‌هاي انزوا طلب مانند مارماهي، سفره ماهي وغيره د)ماهي‌هايي با زندگي گروهي مانند پيرانها، بارب و غيره . از لحاظ نوع غذا نيز ماهي‌ها را مي‌توان به ? گروه اجمالي زير تقسيم کرد: الف)گوشت خوار مانند:اسکار، کوسه‌ماهي، پيرانيا و غيره ب)همه چيز خوار مانند: گربه ماهي ج)گياه خوار مانند: مولي
نظرات کاربران
UserName