ماهيهاي ريز بنفش
تعداد زيادي از جمعيت جانوري و گياهي سطح زمين در اقيانوس زندگي ميکنند. با وجودي که اقيانوس ها 71% سطح زمين را به خود اختصاص داده اند، در مقايسه با خشکي 300 برابر موجودات را در خود جاي داده اند. بسياري ازگونه هاي اقيانوسي از نظر اقتصادي براي انسان اهميت دارند مانند ماهي هايي که تامين کننده غذاي انسان ميباشند. البته بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد، که بين موجوداتي که در اقيانوس و در خشکي زندگي ميکنند، رابطه مستقيمي وجود دارد. اطلاعات انسان درباره ارتباط زندگي در دريا با چرخه هاي مهم مواد مانند چرخه کربن و انتقال انرژي در اکوسيستم در حال گسترش است. با وجود اين قسمتهاي زيادي از اعماق اقيانوس هنوز ناشناخته باقي مانده است.
نظرات کاربران
UserName