ماهي قهوه اي خالدار
ماهيان براي آدمي اهيمت بسيار دارند، خوراک ميليون‌ها نفر از مردم از ماهي فراهم مي‌شود عده‌اي براي تفريح به شکار ماهي مي‌روند و بسياري آنها را همچون جانوران دست آموز در آکواريوم و غيره نگه مي‌دارند. ماهيان در تعادل طبيعت نقش مهمي دارند. ماهيان گياهان و جانوران آبزي را مي‌خورند و باز خوراک گياهان و جانوران مي‌گردند و ماهيان تعادل مجموع کلي گياهان و جانوران کرده زمين برقرار مي‌سازند.
نظرات کاربران
UserName