کاميون آبي
استفاده از کانتينر امکان حمل انبار به انبار را بهتر ممکن مي سازد.در سيستم حمل و نقل? اگر بتوان تعداد دفعات بارگيري و تخليه کالا را بصورت واحدهاي پراکنده کاهش داد? ضمن سرعت بخشيدن به کار تخليه و يا بارگيري ?کالا با آسيب کمتري بدست صاحبان آن خواهد رسيد.حمل با کانتينر اين را ممکن مي سازد تا واحدها و بسته هاي زيادي را در کانتينر قرار داده و در واقع بارهاي متعددي را بصورت «يک پارچه» (Unitization )در آورد.
نظرات کاربران
UserName