قو
تخم‌گذاري قوها : در هنگام تخم‌گذاري يک جفت قوي نر و ماده محل مناسبي را پيدا مي‌کنند و قبل از تخم‌گذاري آشيانه‌اي بزرگ ساخته و اين آشيانه نرم و از ني و ساير گياهان ساحل مرداب مي‌باشد. پرنده ماده روي بخش نرم لانه تخم مي‌گذارد. در عده کمي از قوها پرنده نر و ماده هر دو به نوبت روي تخمها مي‌خوابند ولي در عده بيشتر ماده روي تخم مي‌خوابد و مدت خوابيدن روي تخمها از 35 تا 45 روز است. شمار تخم اين پرندگان محدود است و ازدياد نسل زيادي ندارند.
نظرات کاربران
UserName