قو
قوها در سواحل درياي خزر ، مرداب انزلي ، گرگان ، نواحي غربي و مرکز ايران ، سيستان ، اهواز و درياي عمان و خليج فارس ديده شده‌اند. قوهايي که در فصل زمستان در آسمان و آبهاي ايران پيدا مي‌شوند از روسيه ، سيبري مرکزي و شرقي و چين شمالي يا قسمت شرقي منطقه پال آرتيک مهاجرت مي‌کنند. علت مهاجرت سرد شدن و نامساعد شدن محل زندگي آنهاست.
نظرات کاربران
UserName