دو قو رو در روي هم
آغاز پرواز قوها بسيار جالب است به اين شکل که قبل از پرواز ابتدا گردن خود را عمود نگه مي‌دارند سپس گردن به حالت افقي درآمده و با دويدن روي آب و مختصر کوشش از روي آب بلند مي‌شوند. راه رفتن آنها در خشکي ناشيانه است ولي در موقع خطر اگر در خشکي باشند و قادر به پرواز نباشند بسيار تند فرار مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName