دو قو رو در روي هم
در افسانه هاي ايرلند ، لباس شاعران و موسيقيدان ها از پرهاي قو ساخته ميشد. يکي از افسانه هاي ايرلندي مربوط به بچه هايي است که تبديل به قو شدند. اين بچه هاي قو نما آنقدر زيبا آواز مي خواندند که هر کسي با شنيدن صداي آوازشان آرام مي شدو به خواب عميقي فرو مي رفت. در اين افسانه قو سمبل ابدي و دائمي بودن روح است. در روسيه، قوها الهام بخش آهنگساز معروف روسي يعني چايکوفسکي براي ساخت بزرگ ترين اثرش به نام درياچه قو شدهاند.
نظرات کاربران
UserName