قويي همراه با دو جوجه اش
قوها زندگي خود را وقف جفتشان مي کنند و در طي سال با هم باقي مي مانند. آنها تا ساختن آشيانه براي تخم گذاري بعدي از بچه هاي خود نگهداري مي کنند. اگر يکي از قوها بميرد، قوي باقيمانده دنبال جفت ديگري مي گردد و تا آخر عمر با هم باقي مي مانند. قوها در سن دو تا سه سالگي به بلوغ مي رسند و مي توانند تا پنج عدد تخم بگذارند. آنها به مدت ?? روز روي تخم مي خوابند. جوجه هاي آنان، ابتدا چگونگي شناور ماندن روي آب را ياد مي گيرند و پس از ?? تا ?? روز پرواز کردن را ياد مي گيرند. پرهاي آنان در ماه هاي تير و مرداد شروع به ريختن مي کند و دوباره پرهاي جديدي به جاي آن رشد مي کند. قوها پرندگان بسيار قدرتمند و قوي هستند.
نظرات کاربران
UserName