چند قو روي آب
ساختمان چشم اين قوها برخلاف پرندگان ديگر که رويه پيشين چشم در آنها کروي است در قوها رويه پيشين چشم مصلح مي‌باشد. بال زدن آنها داراي آهنگ دلنشين است. گروه آنها در حين پرواز به شکل عدد 7 يا خط مستقيم يا اوريب است. قوهايي که در فصل زمستان در آسمان و آبهاي ايران پيدا مي‌شوند از روسيه ، سيبري مرکزي و شرقي و چين شمالي يا قسمت شرقي منطقه پال آرتيک مهاجرت مي‌کنند. علت مهاجرت سرد شدن و نامساعد شدن محل زندگي آنهاست.
نظرات کاربران
UserName