قويي با پرهاي باز از نماي پشت
آغاز پرواز اين قوها بسيار جالب است به اين شکل که قبل از پرواز ابتدا گردن خود را عمود نگه مي‌دارند سپس گردن به حالت افقي درآمده و با دويدن روي آب و مختصر کوشش از روي آب بلند مي‌شوند. راه رفتن آنها در خشکي ناشيانه است ولي در موقع خطر اگر در خشکي باشند و قادر به پرواز نباشند بسيار تند فرار مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName