قو
قوها در دو سالگي زوج انتخاب مي‌کنند ودر افسانه‌ها آمده است که آن‌ها تا پايان عمر به يکديگر وفادار مي مانند ، اما مشاهده شده است که قوهاي بيوه براي خود زوج جديدي انتخاب مي‌کنند . طول عمر قوها حدود سي سال است . قوها پس از انتخاب همسر در مناطق باتلاقي قلمرويي براي اشيانه خود تعيين مي‌کنند ، وهرگاه لازم باشد پرنده نر به دفاع از آن مي‌پردازد . ماده 4 تا 6 تخم سفيد رنگ مي گذارد وبه تنهايي روي آن مي خوابد تا جوجه‌ها به دنيا بيايند . آن گاه هم او وهم نر از آشيانه پاسداري مي‌کنند وبه جوجه‌ها غذا مي‌دهند وبزرگ شان مي‌کنند .
نظرات کاربران
UserName