قو
بال هاي قوها آنقدر محکم است که با بال زدن مي توانند دست انسان را بشکنند. قوها گرچه موجوداتي بسيار آرام هستند ولي گاهي هم خشمگين مي شوند و خشم خود را با خم کردن گردن و حمله به سمت مقابل نشان مي دهند. قوها از ملک خود در مقابل غريبه ها و ساير قوها حفاظت مي کنند، ولي اردک ها و پرندگان کوچک را تحمل مي کنند.
نظرات کاربران
UserName