دو قو روي آب
غذاي مورد علاقه قوها در حيات وحش، قوها ريشه گياهان نشاسته دار و غدد گياهان آبزي را مي خورند و براي اين کار با استفاده از نوک هاي قيچي مانندشان گياهان و علف ها زير آب را تکه تکه مي کنند، آنها مي توانند ده تا بيست ثانيه زير آب غوطه ور باقي بمانند. اين پرندگان به دليل گردن دراز و پرعضله مي توانند با انحنادادن گردن، سرشان را در آب خم کنند و چانه شان ته آب باقي بماند و به طور مداوم گياهان آبي ببلعند. در خشکي دانه و غلات مي خورند ولي بايد سرشان را محکم تکان دهند تا دانه از گلويشان عبور کند.
نظرات کاربران
UserName