دو قو رو در روي هم
قوها بزرگ ترين پرندگان آبي هستند و با خانواده، غازها ارتباط نزديکي دارند. آنها به خاطر زيبايي وقار و متانت شان به عنوان پرنده هاي زينتي لقب گرفته اند که در برکه ها باغ وحش ها، پارک ها و باغ هاي گياه شناسي حضور دارند. قوها گردن هاي دراز و پاهاي پره داري دارند. يکي از گونه هاي آنها، قوي خاموش است. اين قوها بسيار بزرگند و تمام بدنشان سفيد رنگ، داراي نوک صورتي با دو برآمدگي سياه رنگ هستند. نوک آنها آنقدر حساس است که هنگام شنا زيرآب از آن به عنوان حسگر استفاده مي کنند.
نظرات کاربران
UserName