تصويري از سر و گردن يک قو
در کشورهاي مختلف، داستان هاي زيادي در مورد قو وجود دارد. قو، سمبل زيبايي و افسونگري است و با شعر و موسيقي و عشق وعلاقه مرتبط است. در يونان، اين پرنده در حالي به تصوير کشيده مي شود که کنار چنگ آواز مي خواند. در افسانه هاي ژاپن از قو به عنوان پرنده اي ملکوتي و آسماني ياد ميشود که در بهشت سکونت دارد. طبق اين افسانه، زماني که در شهر آينو جنگ در گرفت همه مردم کشته شدند و فقط پسربچه اي جان سالم به در برد. قوي زيبا به صورت زني درآمد، از بهشت به زمين برگشت و پسربچه را بزرگ کرد.
نظرات کاربران
UserName