گوزن در جنگل
"زير راسته نشخوارکنندگان از زوج سمي ها نرها اغلب داراي شاخ هستند. فکها با حرکات طرفي براي خرد کردن مواد غذايي مناسب شده و معده چند قسمتي است.
در جريان گوارش موادي که قبلا بلعيده شده و دوباره به دهان برگشت داده شده و نشخوار مي‌شود. "
نظرات کاربران
UserName