گوزني در شب
گوزن پستانداري از خانواده چارپايان است. ظاهر اين حيوان شبيه آهوست با اين تفاوت که داراي شاخ است. گوزن زرد يکي از نژادهاي گوزن است
نظرات کاربران
UserName