گوزن
گوزن پستانداري از خانواده چارپايان است. ظاهر اين حيوان شبيه آهوست با اين تفاوت که داراي شاخ است. گوزن زرد يکي از نژادهاي گوزن است
نظرات کاربران
UserName