دو ساعت بزرگ بکار رفته در گوشه نماي ساختمان
امروزه زيبايي و نوع طراحي نماهاي ساختمان نشان دهنده رتبه کاري ، نوع فعاليت و حتي طرز فکر ، ايده ها و نقطه نظرات مديران آن مؤسسه و سازمان مي باشد . از اين رو مديران ارشد شرکت ها علاوه بر روش هاي نوين تبليغات مي کوشند تا نوع ، محل و بويژه نماي ساختمان مرکزي سازمان خود را به گونه اي طراحي و انتخاب نمايند تا نشان دهنده نوع و اهميت فعاليت آنها باشد .
نظرات کاربران
UserName