ساعت با نقاشي هاي مذهبي بکار رفته در نماي ساختمان
شهرسازان از ساخت ساختمانها و ميادين علاوه بر کارکردهاي فني آن به دنبال تبديل نمودن آنها به يک نهاد هويت بخش در شهر خود هستند، هر عنصر شهري براي اينکه به يک عنصر هويت ساز مبدل شود گذشته از زمان ، نيازمند پتانسيل قوي است تا بتواند به سطح عمق اذهان وارد شود يعني حامل معاني و مفاهيمي از فرهنگ و تاريخ شهرها باشد که در طراحي ميادين و نماد آن در درجه ي نخست ميزان هماهنگي آن با عناصر پيرامون و قدرت برقراري ارتباط با مخاطب ارجحيت دارد.
نظرات کاربران
UserName