ساعت و عقربه ها از نماي نزديک
بد نيست بدانيم که در گذشته بشر براي دانستن وقت و ايام، با توجه به تجربه و دانش زمانه، ساعت هائي را اختراع کرده و مورد استفاده قرار داده است، که مهمترين آنها عبارت مي شده از: 1- سـاعت آبي : در اين نوع ساعت، از جريان يک نواخت آب استفاده ميشده، باين ترتيب که داخل ظرف مدرج سوراخ دار را با آب پر ميکردند ک آب قطره قطره از سوراخ کوچک مي چکيده، و با توجه بمقدار آب خروجي، زمان تا حدودي معلوم ميشده است. 2- ساعت آفتابي : در ساعت خورشيدي، ميله اي عمودي بر سطح افقي نصب ميشده است با اندازه گيري سايه آن ميله، زمان معلوم ميگرديده 3- ساعت شني يا ماسه اي : از دو حباب شيشه اي چسبيده به هم تشکيل ميشده که ميان آن، سوراخ باريکي براي رد شدن شن يا ماسه تعبيه ميکردند، تا شنها بتدريج از حباب بالا به حباب پايين جمع شود . بعد ظرف را وارونه ميکردند و همان عمل تکرار ميشد . با معلوم شدن تعداد دفعات جابجا شده شن ها در حبابها، حدود تقريبي زمان مشخص ميگرديد . 4- ساعت شمعي : در اين نوع ساعت، بدنه شمع مدرج مي شد و با سوختن شمع و کوتاه شدن آن زمان را محاسبه مي کردند.
نظرات کاربران
UserName