ساعت بزرگ بکار رفته در نماي ساختمان
با توجه به صنعتي شدن روز افزون تمامي بخش هاي زندگي در دنياي امروزي و درگير بودن تمام افراد با اين مقوله و همچنين حس زيبايي شناسي و گرايش انسان به سمت زيبايي ، علم معماري و طراحي ساختمان نيز طي دهه هاي پاياني قرن بيستم تاکنون با شتابي روز افزون دچار تحول گشته است و به سمت صنعتي شدن پيش  مي رود که بطور مشخص نماي ساختمان ها نيز تأثير زيادي را پذيرا بوده است.
نظرات کاربران
UserName