ساعت نجومي بزرگ بکار رفته در نماي ساختمان
به لحاظ توريستي عناصر شهري به عنوان به يادماندني ترين خاطره از هر شهر در اذهان گردشگران به شمار مي روند که خيابان ها و ميادين شهري در کنار تنديس ها و ساختمان ها و ترکيب بندي شهر در صدر عناصر به يادماندني قلمداد مي شوند که در صورت برخوردار بودن از ويژگي هاي خاص، توانايي جاي گرفتن در خاطره ي شهروندان و گردشگران را خواهند داشت.
نظرات کاربران
UserName