ساعت طلايي پايه دار
ساعت وسيله اي براي اندازه گيري زمان است. ساعت با فرم نوينش (24 ساعتي) حداقل از قرن پانزدهم مورد استفاده است. حدود شش قرن قبل از ميلاد، بابلي ها «در عصر امپراطوري دوم» چند مورد ابداعي از خود بجاي گذاشته اند که امروزه نيز مورد استفاده کليه کشورهاست . مرسوم داشتن هفت روز هفته و تعيين عدد پايه 60 براي ساعت، از يادگارهاي بابلي ها بشمار ميرود . بابلي ها عقيده داشتند چون عدد 60 به اعداد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 10 ، 15 ، 20 ، 30 قابل تقسيم است . لذا، اين عدد را پايه در نظر گرفته و مبناي تقسيم بندي ساعت قرار دادند . همچنين تقسيم بندي دايره به 360 درجه «مضربي از 60» از کارهاي بابلي ها ميباشد .
نظرات کاربران
UserName