چاقويي روي چنگال
کارد يا چاقو شيئي تيز است که براي بريدن بکار مي‌رود. رايج‌ترين طرح براي يک کارد به شکل يک تيغه تيز فلزي است که به‌وسيله يک زبانه به يک دسته پيوسته شده‌است. از کاردها از دوران نوسنگي تاکنون چونان ابزار يا جنگ افزار بهره گيري شده‌است. از کاردهاي نخستين ابزارهاي ديگري مانند ساطور، خنجر و شمشير مشتق شده‌اند. کاردها يا چاقوهاي گوناگوني وجود دارند که براي کارکردهاي گوناگون بکار مي‌روند مانند: چاقوي ميوه خوري، غذاخوري، حکاکي، گل کني، دالبر زني، توپي کن، ضامن‌دار و جز اينها.
نظرات کاربران
UserName