زنبوري در حال نشتن روي گلي آبي
زنبور عسل گونه‌اي زنبور است که عسل مي‌سازد. زنبور عسل اين کار را با گردآوري شهد گل‌ها در کندو انجام مي‌دهد. زنبورهاي هر کندو يکي از سه نوع زنبور ملکه، زنبور نر و زنبور کارگر هستند. برآورد مي‌شود که زنبور عسل در تهيه و توليد يک سوم غذاي بشري سهيم باشد. واين بدان معني نيست که عسل يک سوم غذاي بشري است، بلکه بايد گفت که زنبور عسل نقش مهمي در باروري گياهان دارد و اگر زنبور نبود چه بسا که در بسياري از اوقات باروري گياهان امکان پذير نبود.
نظرات کاربران
UserName