زنبوري روي گل در حال مکيدن شهد آن
برخي از زنبورها زندگي اجتماعي دارند. اين به آن معني است که آنها در گروه‌هاي سازمان يافته زندگي ميکنند. زنبور عسل گونه‌اي از زنبورها است که زندگي اجتماعي دارد. زنبورهاي عسل در محلي بنام کندو زندگي ميکنند. سه نوع زنبور در کلوني زنبورها وجود دارد. زنبور ملکه بخاطر اينکه تخم‌گذاري مي‌کند اصلي‌ترين و مهمترين زنبور کندو ميباشد. تنها زنبور ملکه هست که با نيشش ميتواند زنبورهاي ملکه? ديگر را نيش بزند. زنبور ملکه معمولاً مادر زنبورهاي کارگر است. وقتي که زنبور ملکه جوان است، از شيره? مخصوصي تغذيه ميکند. زنبورهاي کارگر هم مانند زنبور ملکه ماده هستند و وظيفه? آنها جمع‌آوري گرده از گلها و محافظت از کندو ميباشد. نوع سوم نيز زنبورهاي نر هستند که تنها کارشان بارور کردن زنبور ملکه است.
نظرات کاربران
UserName