زنبوري روي گل زرد در حال مکيدن شهد آن
خدمتي كه زنبور عسل براي محيط زيست و انسان انجام مي دهد بسيار قابل توجه است زيرا نقش اين موجود كوچك در دستگاه عظيم آفرينش نقشي مهم و بسزاست. چنانچه يكي از خدمات اين حشره گرده افشاني و تكثير گياهان است زنبور عسل بيش از حشرات ديگر عامل نقل و انتقال گرده گلهاست كشاورزان و باغداران با تجربه - هميشه در گوشه و كنار كشتزار و باغ خود چند كندو از زنبور عسل دارند تا آنان را در كار گرده افشاني گلها و گياهان ياري دهند تحقيقات زيست شناسان بيانگر آن است كه اگر زنبور عسل از بين برود هزاران نوع از گياهان و گلها و ميوه ها از بين خواهند رفت.
نظرات کاربران
UserName