زنبوري روي گل در حال مکيدن شهد آن
از آنجا كه عسل به سرعت وارد مرحله سوخت و ساز بدن مي شود مي تواند فوري انرژي ايجاد كرده و قوا را ترميم نمايد مواد مصرفي و ويتامينهايي زيادي در عسل وجود دارد در عسل آهن منيزيم پتاسيم به مقدار قابل توجهي موجود است و ويتامينهاي آ ب ت و كا نيز در اين ماده مفيد يافت مي شود عسل هرگز فاسد نمي شود برخي از كارشناسان توصيه مي كنند كه عسل را نبايد درظرفهاي فلزي ذخيره كرد و جالب اين است كه قرآن هنگاميكه از زنبوران عسل سخن مي گويد از خانه آنها تنها در سنگها و چوبها ياد مي كند.
نظرات کاربران
UserName