زنبوري روي گل آبي در حال مکيدن شهد آن
مي دانيم كه در گلها و گياهان داروهاي حيات بخش نهفته است دانشمندان به اين حقيقت رسيده اند كه زنبورها به هنگام ساختن عسل آنچنان ماهرانه عمل مي كنند كه خواص درماني و دارويي گياهان كاملا به عسل منتقل ميشود و محفوظ مي ماند به همين دليل عسل داراي بسياري از خواص درماني گلها و گياهان روي زمين است عسل فرآورده اي حيات بخش و نيرو دهنده است زود جذب خون مي شود و از ايجاد عفونت در معده و روده جلوگيري مي كند.
نظرات کاربران
UserName