زنبوري روي گل زرد در حال مکيدن شهد آن
براي تهيه يک کيلو گرم از شهد گوارا زنبور ناگزير است 120 تا 150 هزار بار شهد حمل کند و براي فراهم نمودن آن ده ميليون گل را بازديد کرده و از آنها شهد تهيه نمايد و مسافتي معادل هفت بار دور زمين پرواز کند . شهدي که بدين طريق فراهم ميشود 40 تا 80 در صد آب است و زنبوران عسل بايد ميزان آب آنرا به 18 الي 20 درصد برسانند تا عسل آماده شده بدست آيد . براي تغليظ نمودن آن ، زنبوران عسل مجبور هستند شهدي را که روز به کندو حمل کرده و درون سلول هاي شان ذخيره نموده اند شب هنگام مجددا از داخل شان ها مکيده و وارد کيسه عسلي خود مي نمايند در انجا کمي از آب آنرا جذب و موادي از قبيل هورمون ها و انزيم ها به آن اضافه مي نمايند و بعد داخل حجره ها ميريزند .
نظرات کاربران
UserName