زنبوري روي گل بنفش در حال مکيدن شهد آن از نزديک
زنبور عسل س از مکيدن شيره گلها و گياهان بوسيله خرطوم خويش آنرا به کيسه عسلي که در شکم است برده و پس از چند عمل شيميايي شناخته و نا شناخته آنرا به مايعي خوشبو و خوش طعم ، شيرين ، مقوي و نشاط آور تبديل کرده و در سلول هاي مومي شکل که از قبل ساخته است ذخيره مي نمايد . براي تهيه يک کيلو گرم از اين شهد گوارا زنبور ناگزير است 120 تا 150 هزار بار شهد حمل کند و براي فراهم نمودن آن ده ميليون گل را بازديد کرده و از آنها شهد تهيه نمايد و مسافتي معادل هفت بار دور زمين پرواز کند .
نظرات کاربران
UserName