زنبوري روي گل زرد در حال مکيدن شهد آن
در گرده گل ،تمام مواد غذايي مورد نياز زنبور عسل مثل مواد پروتئيني و چربي و مواد معدني و همچنين انواع ويتامين ها وجود دارند.تنها موادي که مقدارشان در آن ناچيز مي باشد مواد قندي براي توليد انرژي است که آنها هم در شهد گلها تقريبا با غلظت 20 الي 50 درصد و حتي بيشتر موجود مي باشد. گرده گل عمر زنبورها را زيادتر نموده و باعث رشد غدد شيري يشان گشته و ترشحاتشان را غني تر مي کند.اين ماده باعث تقويت غدد مومي و ازدياد ترشحات آن نيز مي گردد.
نظرات کاربران
UserName