زنبوري روي گل بنفش در حال مکيدن شهد آن
گرده گلهاي مختلف را زنبورها،درست مثل شهد در ساعات بخصوصي از روز بهتر مي توانند جمع آوري کنند و تنها در همين ساعات است که به جستجو و جمع آوري يشان مشغول مي گردند. در اين ساعات گلها کاملا باز بوده و گرده هايشان را به بهترين وجهي در اختيار زنبورها قرار مي دهند. در گرده گل ،تمام مواد غذايي مورد نياز زنبور عسل مثل مواد پروتئيني و چربي و مواد معدني و همچنين انواع ويتامين ها وجود دارند.
نظرات کاربران
UserName