زنبوري روي گل زرد در حال مکيدن شهد آن
زنبور عسل داراي ? معده است. معده اول يا چينه دان براي جمع آوري و حمل شهد است که زنبور پس از حمل آن به کندو از معده اول يا کيسه عسلي داخل حجره ها خالي مي کند . بين کيسه عسلي يا معده اول و معده دوم دريچه اي است که روزي يک سر سوزن عسل يا شهد را از دريچه وارد معده اصلي خود کرده، آن را جهت سوخت و ساز خودش مصرف مي کند. هيچوقت از ذخيره عسل خودش مصرف بي رويه يا اسراف نمي کند. به حق خود قانع است. از قناعت و مناعت طبع عالي برخوردار است.
نظرات کاربران
UserName