زنبوري روي گل آبي در حال مکيدن شهد آن
يکي از علائم يک ملکه خوب وضعيت تخم ريزي آن است در يک ملکه خوب وضع استقرار تخمها منظم و بهم فشرده است و سلولهاي خالي در بين آن کمتر ديده مي شود. بايد دست و پاي ملکه سالم باشد تا بتواند بخوبي بر روي کادرها گردش کند. در صورتي که ملکه از نظر دست و پا مشکلي داشته باشد بخوبي نمي تواند تخمگذاري کند و زنبوردار از اين جهت متضرر مي گردد. همچنين بايد ملکه داراي بالهاي سالم باشد. رخي از مشکلاتي که در برخي از ملکه ها ديده مي شود انحراف در شکم است که در اولا در هنگام جفتگيري به مشکل برخورده و ثانيا در صورتي که موفق به جفتگيري شود در هنگام جفتگيري به مشکل برمي خورد و نمي تواند به خوبي تخمگذاري کرده و مشاهده شده که در هر حجره بيش از يک تخم مي گذارد.
نظرات کاربران
UserName