زنبوري روي گل زرد در حال مکيدن شهد آن
طول بال ملکه نسبت به طول بدن در مقايسه با افراد نر و کارگر کوتاهتر است و شکم به نحو بارزي کشيده است . وقتي که ملکه زنبور عسل به رشد کافي رسيد، با آرواره هايش درپوش سلول خود را  مي برد و از آن خارج مي گردد. ملکه پس از خروج از سلول، ابتدا مقداري عسل مي خورد،پس از آن شروع به گردش در کلني مي کند. در فاصله کوتاهي به جستجوي رقباي بالقوه خود مي پردازد و آنها را مي کشد. در اين هنگام اگر ملکه به ملکه ديگر (خواهران خود) برخورد کند با آنها مي جنگد تا يکي از آنها فاتح شود، پس از آن در جستجوي سلولهاي بسته ملکه برمي آيد و نوزاد ملکه داخل آنها را مي کشد.
نظرات کاربران
UserName