زنبوري روي گل زرد در حال مکيدن شهد آن از نزديک
پس از گذشت سه هفته از عمر زنبوران عسل کارگر ، ابتدا پرواز تمريني شروع شده و سپس پرواز اصلي براي آوردن غذا شروع مي شود . زنبوران عسل کارگر بر حسب نياز کندو ، مواد مورد احتياج خود را به کندو مي آورند. عده اي از زنبورها شهد گل ، برخي گرده گل ، تعدادي آب و معدودي بره موم جمع آوري مي کنند. زنبوران عسل در سن 18 تا 21 روزگي بيشترين مقدار زهر را در کيسه زهر خود داشته و وظيفه آنها محافظت از کندو است.
نظرات کاربران
UserName