زنبوري روي گل سفيد در حال مکيدن شهد آن
زنبوران عسل کارگر به طور طبيعي و عادي پس از خروج از سلولها تا مدت سه هفته در داخل کندو مانده و وظايف مختلفي را متناسب با سن خود انجام مي دهند . در سه روزه اول زندگي وظيفه کارگران تميز کردن سلولهايي است که به تازگي خود و يا ساير زنبورها از آن خارج شده اند . بين 3 تا 6 روزگي غذا دادن به لاروهايي که سن آنها بيشتر از سه روز است بعهده اين زنبورها است . وظيفه بعدي زنبوران کارگر يعني در سن 6 تا 12 روزگي ، غذا دادن به لاروهاي جوان کمتر از سه روز است.
نظرات کاربران
UserName