زنبورها روي کندو
زنبوران عسل انرژي لازم جهت پرواز را از شکستن کربوهيدراتها بدست مي آورند و بايد هميشه مقداري کربوهبدراتهاي ذخيره شده داشته باشند.زنبوران عسل قادر نيستند انرژي لازم فوري را از مواد پروتئيني بدن خود،گرده گل و يا مواد چربي تامين کنند. کارگران از نظر جثه کوچکترين ولي فراوان ترين افراد در يک کلني هستند . اين حشرات ماده هاي از لحاظ جنسي ناقصي هستند که در شرايط عادي قادر به تخمگذاري نيستند .
نظرات کاربران
UserName