انبوهي از زنبورها روي کندو
مقدار عسلي که يک کلني در طول سال به آن نياز دارد بطور دقيق مشخص نگرديده است، زيرا اندازه کلني، فعاليتهاي توليدمثلي و رشد و نوع شهد گل، فاکتورهايي هستند که در مقدار عسل مورد نياز يک کلني تاثير دارند. قند هاي اصلي که در غلظت هاي مختلف در عسل وجود دارند شامل گلوکز، فروکتوز و ساکاروز مي باشند. در بعضي از مواقع که شهد در طبيعت کمياب مي شود زنبوران عسل از مواد قندي نباتات و ميوه جات استفاده مي کنند.
نظرات کاربران
UserName