زنبوري روي گل قرمز در حال مکيدن شهد آن
تعريف جامع عسل که در سال 1906 در آمريکا ارائه شده است عبارت است از : ترشح مواد قندي درختان و شهد گل نباتات که توسط زنبوران عسل جمع آوري ، تغيير يافته و درون سلول هاي قاب ذخيره مي شوند را عسل مي گويند . گر چه ترکيب عسل در مناطق مختلف و از منابع گياهي و زمان هاي متفاوت ، تفاوت زيادي ندارند ولي همان مقدار تفاوت نا چيز آن ها تأثير قابل توجهي در کيفيت عسل هاي مختلف دارد.
نظرات کاربران
UserName