زنبوري روي گل بنفش در حال مکيدن شهد آن از نزديک
تاکنون 5 گونه زنبور عسل شناخته شده اند که عبارتند از: 1- زنبور عسل معمولي يا اروپايي 2- زنبور عسل شرقي يا هندي 3- زنبور عسل بزرگ 4- زنبور عسل کوچک 5- زنبور عسل کوچولو که اخيرا در چين شناخته شده و از نظر شکل شناسي با A.florea تفاوت دارد. زنبور عسل معمولي يا اروپايي مهمترين گونه شناسايي شده زنبور عسل است که عمده مباحث مربوط به پرورش زنبور عسل مربوط به همين گونه است. گونه اروپايي و هندي مي توانند درون کندو زندگي کرده و از نظر اقتصادي براي انسان حائز اهميتند ولي سه گونه بعدي به صورت آزاد در طبيعت زندگي کرده و قادر به زندگي درون کندو نيستند.
نظرات کاربران
UserName