زنبوري روي گل زرد در حال مکيدن شهد آن
عمل نيش زدن در زنبورهاي کارگر به 2 صورت انجام مي شود : حالت (1) : زنبور به آرامي و بدون عجله نيش خود را به داخل بدن انسان يا حيوان فرو کرد و پس از تزريق زهر آن را به آرامي خارج مي کند. حالت (2) : زنبور به به سرعت حمله کرده و نيش خود را فرومي کند و در اين حالت عموما" با توجه به ساختمان نيش که اره اي شکل مي باشد بزر اثر تلاش براي خارج کردن نيش و فرار از خطر نيش به همراه کيسهء زهر و حتي روده هايش از بدن خارج شده و روي بدن موجود باقي مي ماند اين زنبور بعد از مدت کوتاهي مي ميرد .
نظرات کاربران
UserName